Варіант 1. 20 завдань

Тема: Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Автро-Угорської) імперії в другій половині XIX ст.

Щоб розпочати тест, Ви повинні увійти на сайт або зареєструватися.

Завдання №1
Що зумовлювало посилення русофільських настроїв серед українства Східної Галичини в 1850—1860-ті рр.?
Завдання №2
Яка українська партія першою у своїй програмі визначила метою боротьби незалежність України?
Завдання №3
Чим була зумовлена масова трудова еміграція українців наприкінці ХІХ ст.?
Завдання №4
Ініціаторами створення першої політичної партії в Галичині були:
Завдання №5
Що вплинуло на процес утворення українських політичних партій у Галичині наприкінці ХІХ ст.?
Завдання №6
Яку кооперативну організацію було засновано у Галичині в 1883 р. В. Нагірним?
Завдання №7
Коли було засновано Літературне товариство ім. Т. Шевченка?
Завдання №8
Із яких регіонів України в останній третині ХІХ ст. переважала трудова еміграція на Захід?
Завдання №9
У якому році відбулася описана подія? «Зваживши, що теперішні економічні, політичні та культурні потреби нашого простого народу й інтелігенції такі, що обидві наші старші партії — народовська і москвофільська… не в змозі заспокоїти тих потреб, — ми, русько-українські радикали… виступаємо отсе як нова партія…»
Завдання №10
Який регіон України так характеризує М. Грушевський? «В останнє десятиріччя ХІХ ст., незважаючи на власні досить важкі умови національного і економічного існування, стає центром українського руху і щодо українських земель Росії відіграє роль культурного арсеналу, де створювалися і вдосконалювалися засоби національного культурного та політико-громадського відродження українського народу».
Завдання №11
Про якого історичного діяча йдеться? «Письменник, учений, громадський і політичний діяч. У 1875 р. закінчив Дрогобицьку гімназію, навчався у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Із 1894 р. очолював філологічну секцію, а з 1898 р. також етнографічну комісію НТШ, редагував “Літературно-науковий вісник”. Стояв біля витоків Української радикальної партії. Свої твори почав друкувати на початку 1870-х рр. Залишив значну поетичну, прозову, публіцистичну спадщину».
Завдання №12
Установіть відповідність між іменами історичних діячів та фактами їхньої біографії.
1 М. Шашкевич
2 І. Могильницький
3 І. Франко
4 М. Грушевський

А Натхненник та ідейний лідер «Руської трійці»
Б Один із засновників першої української політичної партії
В Організатор освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків
Г Головуючи в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка, фактично перетворив його на Українську академію наук
Д Засновник кооперативного руху в Галичині

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №13
Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які характеризують економічний розвиток України в другій половині ХІХ ст.
1 Зростання населення й поява надлишку робочої сили в сільській місцевості
2 Переселення людей за межі країни з метою пошуку роботи й вільних земель
3 Відносини, засновані на свободі господарської діяльності та продажу товарів
4 Торгово-візницький промисел, основними товарами якого були сіль, риба, хліб

А Аграрне перенаселення
Б Ринкові відносини
В Соціальне розшарування
Г Трудова еміграція
Д Чумацький промисел

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №14
Установіть послідовність подій.
А Створення у Львові товариства «Просвіта»
Б Перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове (НТШ)
В Створення Русько-української радикальної партії (РУРП)
Г Зародження москвофільської течії в суспільно-політичному русі Галичини

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №15
Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя ХІХ ст.
А Утворення у Львові Русько-української радикальної партії — першої української політичної партії
Б Виникнення в Києві, Чернігові, Одесі, Харкові громад — напівлегальних об’єднань української інтелігенції
В Утворення у Львові культурно-просвітницького гуртка «Руська трійця»
Г Заснування в Києві Кирило-Мефодіївського братства

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №16
Що було результатом «нової ери» в україно-польських відносинах у Галичині наприкінці ХІХ ст.?
1. перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове (НТШ)
2. заснування Української народно-демократичної партії
3. запровадження загального виборчого права для чоловіків
4. розгортання українського кооперативного руху
5. відкриття кафедри української історії у Львівському університеті
6. створення ощадного товариства «Дністер» для українського населення
7. створення Головної Руської Ради
Завдання №17
Які положення були характерні для поглядів москвофілів у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.?
1. «Розмови про переваги російської культури і висування положення про неминучість перемоги більш високої російської культури над культурами більш відсталих народів — українського, азербайджанського та ін. — є ні що інше, як спроба закріпити панування великоросійської національності»
2. «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»
3. «Рішуче борючись проти пережитків російського шовінізму, партія мусить водночас боротися і проти українського шовінізму»
4. «Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»
5. «Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...»
6. «Негайну дерусифікацію пролетаріату!», «…від російської літератури, від її стилю українська поезія повинна тікати якнайшвидше»
7. «…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана… ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України…»
Завдання №18
Які поняття й терміни належать до історії західноукраїнських земель другої половини ХІХ ст.?
1. москвофіли
2. політична партія
3. воєнні поселення
4. громадівський рух
5. кріпацтво
6. сервітути
7. народники
Завдання №19
Які події відбувалися на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.?
1. заснування Чернівецького універсалу
2. початок діяльності «Братства тарасівців»
3. утворення Народної ради, центрального представницького органу народовців
4. публікація брошури Ю. Бачинського «Ukraina irredenta»
5. створення молодіжної організації «Пласт»
6. утворення Головної Української Ради
7. заснування інституту Оссолінеум у Львові
Завдання №20
Які заходи стали результатами «нової ери» в україно-польських відносинах?
1. відкриття кафедри історії України у Львівському університеті
2. відкриття Львівського університету
3. відкриття товариства «Просвіта»
4. створення ощадного товариства «Дністер»
5. відкриття чотирикласних шкіл з українською мовою викладання і учительської семінарії
6. створення кооперативного товариства «Сільський господар»
7. створення української більшості в Галицькому сеймі

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space